Klachtenregeling


Indien er onvrede is over het geleverde onderwijs door de PAG en u komt er in gesprek met de docenten niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de accreditatieverlenende instelling. Het College van Beroep en de vertrouwenspersonen van deze Vereniging behandelen klachten van (aanstaande) leden van de Vereniging (zie www.vgct.nl). Het oordeel van het CvB van de VGCt is bindend. Eventuele consequenties worden na uitspraak binnen vier weken door ons opgevolgd.

Voordat u een beroep kunt doen op bovenstaande klachtencommissie dient u eerst uw klacht met de betreffende docent te bespreken. Komt u er niet uit dan dient u binnen acht dagen na afloop van de cursus de klacht schriftelijk te melden aan de PAG. Na deze acht dagen vervalt het recht op het indienen van een klacht. De klacht wordt binnen zes weken vertrouwelijk behandeld. Indien de klachtafhandeling in de ogen van de cursist onvoldoende is, kan hij/zij gebruik maken van de bovengenoemde externe mogelijkheid.