Voorwaarden


Algemene voorwaarden PAG

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 april 2019 voor alle overeenkomsten die na die datum gesloten zijn. De algemene voorwaarden worden permanent gepubliceerd op de website van PAG. PAG behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en inschrijvingen tussen PAG en de opdrachtgever met betrekking tot een onderwijsactiviteit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, congressen en bijeenkomsten; kortom op het gehele aanbod van de PAG.

Inschrijving

Inschrijven kan door een mail te sturen aan de PAG met hierin de benodigde persoonlijke gegevens. Na inschrijving ontvangt de aanvrager een bevestiging en tevens factuur. De factuur wordt naar hetprivéadres van de cursist gestuurd tenzij anders is aangegeven. De cursist is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de werkgever van de cursist de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de cursist niet van de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling. Met de inschrijving verbindt de aanvrager zich aan de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van de PAG (tevens beschreven in de algemene voorwaarden en te vinden op de website). Na het inschrijven heeft de cursist wettelijk recht op 14 dagen bedenktermijn. Toelating voor de cursus is op volgorde van binnenkomst van zowel inschrijving als betaling.

Facturatie en betaling

Na inschrijving krijgt de cursist een bevestiging van deelname en ontvangt tevens de factuur. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor de start van de cursus te worden voldaan. Het bedrag dient over te worden gemaakt op de door de PAG aangegeven bankrekening door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen. De cursist dient zich dan te houden aan de overeengekomen data voor betaling. Bij het niet tijdig overmaken van de termijnbedragen, is er sprake van verzuim.

Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist hiermee van rechtswege in verzuim. De PAG stuurt eenmalig een betalingsherinnering met het verzoek om binnen 10 dagen alsnog de factuur te voldoen. Bij niet tijdige betaling zal de invordering in handen gesteld worden van een incassobureau. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor de cursist. Tevens wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden van de PAG.

Annulering

Wanneer de cursus wordt geannuleerd door een cursist, gelden de volgende voorwaarden:

- Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail met opgaaf van reden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door PAG ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist.

- Bij annulering tot 8 weken voor de start van de cursus zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

- Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de start van de cursus is 50% van de cursuskosten verschuldigd. Eventueel teveel betaalde cursuskosten zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

- Bij annulering binnen 4 weken voor de start van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds gemaakte kosten. Indien de cursist annuleert binnen 4 weken voor het begin van de cursus en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en PAG hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de cursist aan PAG €50,00 administratiekosten verschuldigd. 

Hardheidsclausule

Bij annulering van een cursus, training, workshop, congres of bijeenkomst kan PAG besluiten om het nog verschuldigde cursusgeld te verminderen, of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen die uitsluitend de deelnemer betreffen. Andere dan de deelnemer kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen.

Annulering vanuit de PAG

PAG heeft het recht een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling naar het oordeel van PAG. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt de cursist minimaal 4 weken voor aanvang van de start van de cursus bericht. In sommige gevallen zal het programma of de locatie wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Hiervan ontvangt de cursist zo snel mogelijk doch minimaal 5 dagen voor aanvang van de cursus bericht.

Voor een eendaagse training is annulering niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de cursist iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de cursist PAG hiervan uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt.

Uitval docent door overmacht 

Bij uitval van een docent door overmacht zal PAG zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal PAG zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor PAG. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

Levering

Lesmateriaal dat door PAG beschikbaar wordt gesteld zal tijdig op elektronische wijze worden aangeboden. Eventuele schriftelijk lesmateriaal wordt in de cursus uitgedeeld. Het is niet mogelijk dit te verzenden per post.

In de cursus worden afspraken gemaakt over eventueel correctiewerk door de docenten. Dit moet inredelijkerwijs in verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door PAG uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij PAG, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PAG zullen door de cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Klachten

Indien er onvrede is over het geleverde onderwijs door de PAG en u komt er in gesprek met de docenten niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de accreditatieverlenende instelling. Het College van Beroep en de vertrouwenspersonen van deze Vereniging behandelen klachten optredend tussen (aanstaand) leden van de Vereniging (zie www.vgct.nl). Het oordeel van het CvB van de VGCt is bindend. Eventuele consequenties worden na uitspraak binnen vier weken door ons opgevolgd.

Voordat u een beroep kunt doen op bovenstaande klachtencommissie dient u eerst uw klacht met de betreffende docent te bespreken. Komt u er niet uit dan dient u binnen acht dagen na afloop van de cursus de klacht schriftelijk te melden aan de PAG. Na deze acht dagen vervalt het recht op het indienen van een klacht. De klacht wordt binnen zes weken vertrouwelijk behandeld. Indien de klachtafhandeling in de ogen van de cursist onvoldoende is, kunt u gebruik maken van bovenstaande externe mogelijkheid.

Bereikbaarheid

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden altijd binnen een week beantwoord. Indien een vraag meer tijd vraagt om te beantwoorden, ontvangt u in elk geval een ontvangstbevestiging met nadere toelichting binnen welke termijn u antwoord ontvangt.

Door de cursist verstrekte informatie wordt door PAG, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. PAG conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Er wordt verwezen naar het privacybeleid van PAG. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens van cursisten. Dit is gepubliceerd op de website.